Photography Portfolio - 51

Zapatero remendón

The image Zapatero remendón was posted online on the 17 November 2008.